Projekt LOWE
Projekt LOWE inspiracją i wsparciem rozwoju społecznego wsi Małochwiej Mały.
       W roku 2014 z inicjatywy mieszkańców powstało Stowarzyszenie Mieszkańców Małochwieja Małego „Rodzinne Gniazdo”. Jego podstawowym celem jest działalność publiczna na rzecz poprawy warunków życia społeczności naszej wsi oraz jej rozwoju poprzez wykonywanie różnorodnych zadań. W latach 2014 – 2017 zrealizowaliśmy około 60 działań aktywizując do ich realizacji przede wszystkim mieszkańców wsi jak i mieszkańców gminy.

UWAGA HIT!!!!! Tu podaj tekst alternatywny

      Udostepniam Państwu online kronikę prowadzoną przez Koło Gospodyń Wiejskich pół wieku temu. Mam nadzieję,że zarówno młodzi jak i starsi mieszkańcy naszej wsi z "łezką w oku" prześledzą "jak to drzewiej bywało"

AB -Admin

   - odwiedzin
   - online
Urząd Gminy informuje
AKTUALNE 2019 rok

UWAGA WAŻNETu podaj tekst alternatywny

Tu podaj tekst alternatywny

Tu podaj tekst alternatywny


Wykaz lekarzy weterynarii Tu podaj tekst alternatywny

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Krasnymstawie przesyła wykaz urzędowych lekarzy weterynarii uprawnionych do badania mięsa na użytek własny na terenie powiatu Krasnystaw:


INFORMACJA DLA HODOWCÓW DROBIU

W związku z zagrożeniem wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków w Polsce hodowcy drobiu powinni zachowywać szczególną ostrożność i stosować odpowiednie środki bioasekuracji minimalizujące ryzyko przeniesienia wirusa grypy ptaków do gospodarstwa, w szczególności:

 • Przetrzymywać drób na ogrodzonej przestrzeni, pod warunkiem uniemożliwienia kontaktów z dzikim ptactwem;
 • Przechowywać paszę w pomieszczeniach zamkniętych lub pod szczelnym przykryciem, uniemożliwiającym kontakt z dzikim ptactwem;
 • Karmić i poić drób w pomieszczeniach zamkniętych, do których nie mają dostępu ptaki dzikie;
 • Stosować w gospodarstwie odzież i obuwie ochronne oraz po każdym kontakcie z drobiem lub dzikimi ptakami umyć ręce wodą z mydłem;
 • Stosować maty dezynfekcyjne w wejściach i wyjściach z budynków,w których utrzymywany jest drób.
 • WŚCIEKLIZNA

  śmiertelna choroba ludzi i zwierząt (ssaków) o ostrym przebiegu. Wywołana przez wirus atakujący ośrodkowy układ nerwowy. Do zakażenia dochodzi głównie w wyniku:

 • pogryzienia przez chore zwierzę,
 • przedostania się śliny chorego zwierzęcia na skaleczenia i zadrapania skóry, na błony śluzowe (np. jamy ustnej, nosa), do spojówki oka,


 • Wójt Gminy Krasnystaw
  ................
  Kolejny sukces naszego Stowarzyszenia!
        Z satysfakcją informujemy, że Stowarzyszenie Mieszkańców Małochwieja Małego „Rodzinne Gniazdo” złożyło wniosek i otrzymało dofinansowanie w konkursie „Lubelskie Lokalnie Mikrodotacje FIO 4”. Tytuł wniosku „Nasze podchody do ochrony przyrody – działania ekologiczne mieszkańców wsi Małochwiej Mały”. Realizatorem projektu jest trzyosobowa grupa nieformalna w składzie: Paweł Szymański, Piotr Miszczak i Wojciech Kowalczyk. Termin realizacji projektu: 01.05.2020 r.-31.07.2020 r. Kwota dofinansowania: 4000 zł.
        Działania projektu przewidują:


  1.  Wydanie ulotki promującej zasady postępowania z odpadami i sposoby segregacji odpadów;

  2.   Ogłoszenie konkursu z nagrodami dla właścicieli posesji na najpiękniejszą posesję pt.„Moja zielona posesja”

  3.  Czyn społeczny mieszkańców na rzecz wsi.

  4.  Zagospodarowanie otoczenia WDK poprzez nasadzenia krzewów, budowę rabat oraz zakup urządzeń małej architektury ogrodowej;

  5.  Ogłoszenie konkursu fotograficznego dla mieszkańców wsi na najciekawszy obiekt przyrodniczo- krajobrazowy pt.”Wszystkich nas zachwyca piękna okolica”;

  6.  Sobota z Rodziną-rodzinne potyczki ekologiczne pt. „Mamo, tato co ty na to”.Zapraszamy wszystkich mieszkańców; dzieci, młodzież i dorosłych do udziału w działaniach projektowych.

  Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020

  Tu podaj tekst alternatywny Tu podaj tekst alternatywny Tu podaj tekst alternatywny

  REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO

  załącznik do regulaminy konkursu fotograficznego

  REGULAMIN KONKURSU "Najpiękniejsza posesja wsi Małochwiej Mały"

  załącznik do regulaminy konkursu "Najpiękniejsza posesja wsi Małochwiej Mały"
  Szanowni Państwo!


  Dwanaście miesięcy przed nami,
  Niech będą najlepsze dla każdego z nas.
  Świąteczną radość niezmiennie nieście w sercu,
  przez cały rok, na trudny i lepszy czas.
  Ze słońcem nad głową i w duszy, miejcie zdrowie wyzwania brać
  Nie żałujcie niczego co z tyłu, łapcie wiatr w żagle aby odważnie do przodu gnać.
  Miejcie zawsze przyjaciół przy boku i 365 dni najlepszych szans.


  Tego Wam życzy w nowym 2020 roku Zarząd Stowarzyszenia „Rodzinne Gniazdo”
  Charytatywne Małochwieje!
        Już po raz piąty obie wsie Małochwiej (Małochwiej Duży i Małochwiej Mały) uczestniczyły w Ogólnopolskiej Akcji Charytatywnej „Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę”. Inicjatorem zbiórki jest Stowarzyszenie Mieszkańców Małochwieja Małego „Rodzinne Gniazdo”. Sztaby Akcji powoływane przy Stowarzyszeniu angażują mieszkańców do zbierania darów na rzecz najbardziej potrzebujących dzieci i rodzin z terenu Gminy Krasnystaw. Do Akcji każdego roku włączają się mieszkańcy obu wsi; społeczność Szkoły Podstawowej im. Juliusza Słowackiego w Małochwieju Dużym, druhowie Ochotniczej Straży Pożarnej w Małochwieju Dużym, KGW obu wsi oraz członkowie Stowarzyszenia.
       W roku 2019 Sztab nr 116 Akcji zorganizował zbiórkę indywidualną darów w terminie od 20 listopada 2019 r. do 12 grudnia 2019 r. Punkty odbioru darów znajdowały się w SP w Małochwieju Dużym i Wiejskim Domu Kultury w Małochwieju Małym. Tam indywidualni mieszkańcy w wyznaczonych godzinach mogli przekazywać dary, otrzymując w zamian symboliczne słoneczko.
       Trzyosobowy Komitet Społeczny zgłosił zbiórkę do M S W i A w Warszawie jako publiczną, otrzymując pozwolenie na jej przeprowadzenie pod nr 2019/5521/KS. W niedzielę 1 grudnia 2019 r. odbyła się zbiórka publiczna. Samochód strażacki, specjalnie oznakowany w godzinach od 14.00 do 16.00 zbierał dary od mieszkańców obu wsi wystawione przy posesjach. Plon tegorocznej zbiórki to 519 kg zebranych darów, które w dniu 12 grudnia 2019 r. przekazaliśmy do GOPS w Krasnymstawie. Z zebranych darów wykonano 25 paczek dla rodzin potrzebujących z Gminy Krasnystaw. Jesteśmy dumni z ofiarności naszych mieszkańców, którzy potrafią dzielić się darami z najbardziej potrzebującymi. W roku obchodów 600- lecia wsi Małochwiej przypada mały jubileusz 5-lecia udziału mieszkańców w tej charytatywnej akcji. W okresie od 2015 do 2019 r. mieszkańcy Małochwieja zebrali łącznie 4819 kg darów, które trafiły do najbardziej potrzebujących dzieci i ich rodzin z Gminy Krasnystaw, w tym również z Małochwieja. Sztab nr 116 Akcji PDPZ serdecznie dziękuje wszystkim darczyńcom za przekazane dary, a członkom organizacji społecznych działających na terenie naszych wsi oraz społeczności miejscowej szkoły za pomoc w sprawnym przeprowadzeniu Akcji. Dziękujemy kierownictwu i pracownikom Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnymstawie za wieloletnią współpracę przy odbiorze i dystrybucji darów.

       
               Szefowa Sztabu nr 116 Akcji PDPZ Maria Kowalczyk

  Dwa projekty jeden cel Klikając na poniższy odnośnik, znajdziesz obszerny opis obchodów przygotowany przez Panią Prezes Marię Kowalczyk, natomiast klikając na obrazek otworzysz zdjęcie w pełnym wymiarze :)

  Tu podaj tekst alternatywny

  KLIKNIJ ABY POWIĘSZYĆ
  Tu podaj tekst alternatywny
  Tu podaj tekst alternatywny
  Tu podaj tekst alternatywny
  600 LAT MAŁOCHWIEJA
  Szanowni Państwo!
  Mieszkańcy Małochwieja Małego, Małochwieja Dużego, Przyjaciele!


        Wieś Małochwiej obchodzić będzie w dniu 11 sierpnia 2019 r. Jubileusz 600- lecia swego powstania. Pierwsze pisane źródła historyczne podają, że dnia 1 sierpnia 1419 r. biskup chełmski Jan zatwierdził nadania króla Władysława Jagiełły dla parafii krasnostawskiej a wśród wsi wymieniony był między innymi Małochwiej. Ten fakt, przyjmujemy jako oficjalną datę dla obchodów Jubileuszu.
       Na tę okoliczność Stowarzyszenie Mieszkańców Małochwieja Małego "Rodzinne Gniazdo" pozyskało środki na realizację dwóch projektów, złożonych do LGD Krasnystaw Plus w konkursie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Celem obu projektów jest szeroka promocja dziedzictwa kulturowego wsi Małochwiej.
       Projekt "Dziedzictwo kulturowe wsi Małochwiej", dotyczy opracowania i wydania publikacji p.t."Dziedzictwo kulturowe wsi Małochwiej."Autorem publikacji jest Pan Andrzej Jasionowski, dyrektor Szkoły Podstawowej im. Juliusza Słowackiego w Małochwieju Dużym a wydawcą publikacji jest Stowarzyszenie Mieszkańców Małochwieja Małego "Rodzinne Gniazdo".
       Publikacja przedstawia dziedzictwo kulturowe wsi Małochwiej oraz osiągnięcia wsi i jej mieszkańców na przestrzeni dziejów. Wydana zostanie z budżetu projektu w ilości 1000 egzemplarzy i otrzyma ją nieodpłatnie każda rodzina z obu wsi Małochwiej.
       Projekt "Małochwiejski Jarmark" dotyczy organizacji imprezy plenerowej promującej dziedzictwo kulturowe dawnych i obecnych mieszkańców wsi Małochwiej. Impreza odbędzie się w dniu 11 sierpnia 2019 roku, na boisku wiejskim w Małochwieju Małym. W ramach imprezy odbędą się wystawy, koncerty, prezentacje i pokazy przedstawiające życie dawnej i obecnej wsi Małochwiej. Obchody Jubileuszu organizujemy we współpracy ze społecznością wsi Małochwiej Duży. Od 27 lutego 2019 r. trwają intensywne przygotowania. Powołaliśmy Honorowy Komitet Obchodów, założyliśmy konto bankowe, zapoznaliśmy się z programem przedsięwzięcia, ustaliliśmy priorytetowe działania, zwróciliśmy się do mieszkańców obu wsi Małochwiej o przekazanie materiałów na organizowane okolicznościowe wystawy, prezentacje, pokazy i warsztaty.
       Zapraszamy mieszkańców do wspólnej pracy przy organizacji tego ważnego wydarzenia. Bliższe informacje na www.rodzinnegniazdo.pl i pod tel.721 982 592.
       
       Przewodnicząca Honorowego Komitetu Obchodów Maria Kowalczyk             
  Stowarzyszenie Mieszakńców Małochwieja Małego "Rodzinne Gniazdo"